Ta ni mọ ọn: Njẹ ẹyin ranti Baba yii bi?

Ẹni ti ẹ n wo yii, Baba Kekere ni wọn n pe e. Baba Kekere ni…